مولوی دین محمد عظیمی، با دعا و سخنان کوتاه خود، همایش بزرگداشت از دهمین سال‌گشت شهادت ستر جنرال محمد داوود داوود و جنرال شاه جهان نوری را که در دفتر مرکزی جمعیت اسلامی افغانستان برگزارشده بود، پایان بخشید.  

مولوی دین محمد عظیمی، با دعا و سخنان کوتاه خود، همایش بزرگداشت از دهمین سال‌گشت شهادت ستر جنرال محمد داوود داوود و جنرال شاه جهان نوری را که در دفتر مرکزی جمعیت اسلامی افغانستان برگزارشده بود، پایان بخشید.