گلالی اکبری عضو مشرانوجرگه، از سترجنرال محمد داوود داوود و جنرال شاه جهان نوری، به‌عنوان الگوهایی از اخلاق، پاکی و صداقت یاد کرد.  

گلالی اکبری عضو مشرانوجرگه، از سترجنرال محمد داوود داوود و جنرال شاه جهان نوری، به‌عنوان الگوهایی از اخلاق، پاکی و صداقت یاد کرد.