پیام محمد اشرف غنی به مناسبت دهمین‌ سال‌گشت شهادت سترجنرال محمد داوود داوود و جنرال شاه جهان نوری، در همایشی‌که در دفتر مرکزی جمعیت اسلامی افغانستان برگزارشده بود، به وسیلۀ شیرمحمد بهادر مشاور آقای غنی، خوانده شد.    

پیام محمد اشرف غنی به مناسبت دهمین‌ سال‌گشت شهادت سترجنرال محمد داوود داوود و جنرال شاه جهان نوری، در همایشی‌که در دفتر مرکزی جمعیت اسلامی افغانستان برگزارشده بود، به وسیلۀ شیرمحمد بهادر مشاور آقای غنی، خوانده شد.