محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، دراین سخنرانی به نقش و جایگاه شهید سترجنرال محمد داوود داوود و شهید مولانا شاه جهان نوری اشاره کرد و کارکردهای آنان را در دوره‌های جهاد و مقاومت ستود.    

محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، دراین سخنرانی به نقش و جایگاه شهید سترجنرال محمد داوود داوود و شهید مولانا شاه جهان نوری اشاره کرد و کارکردهای آنان را در دوره‌های جهاد و مقاومت ستود.