در این برنامه صحبتی داشتیم با محترم داکتر حمیداالله منصور، متخصص داخله عمومی.    

در این برنامه صحبتی داشتیم با محترم داکتر حمیداالله منصور، متخصص داخله عمومی.