دراین برنامه صحبتی داشتیم با محترم عبدالناصرشفیق، نویسنده و استاد دانشگاه ،سید عبدالمقدم امین، اگاه مسایل سیاسی ،داکتر سعید احمد شریفی،نویسنده اسلامی .    

دراین برنامه صحبتی داشتیم با محترم عبدالناصرشفیق، نویسنده و استاد دانشگاه ،سید عبدالمقدم امین، اگاه مسایل سیاسی ،داکتر سعید احمد شریفی،نویسنده اسلامی .