دراین برنامه صحبتی داشتیم با محترم دکتر تمیم حیدری، پژوهش‌گر ،عبدالرحمان الهی، استاد دانشگاه .  

دراین برنامه صحبتی داشتیم با محترم دکتر تمیم حیدری، پژوهش‌گر ،عبدالرحمان الهی، استاد دانشگاه
.