در این برنامه صحبتی داشتیم با محترم رنځورمل داکتر محمد عادل اختر، ترینر متخصص استوماتولوژی.  

در این برنامه صحبتی داشتیم با محترم رنځورمل داکتر محمد عادل اختر،
ترینر متخصص استوماتولوژی.