دراین برنامه صحبتی داشتیم با محترم داکتر حلیم خان آرین، متخصص الرژی یا حساسیت.  

دراین برنامه صحبتی داشتیم با محترم داکتر حلیم خان آرین، متخصص الرژی یا حساسیت.