در این گفت‌وگو شمس امانی با آقای اسدالله سعادتی معاون سیاسی شورای عالی مصالحه ملی در باره کارکرد شورای عالی مصالحه، عدم پیشرفت در روند صلح و موضوعات داغ روز بحث کرده‌است.    

در این گفت‌وگو شمس امانی با آقای اسدالله سعادتی معاون سیاسی شورای عالی مصالحه ملی در باره کارکرد شورای عالی مصالحه، عدم پیشرفت در روند صلح و موضوعات داغ روز بحث کرده‌است.