دراین برنامه صحبتی داشتیم با محترم داکتر احمدشعیب شهامت،متخصص جراحی عمومی  

دراین برنامه صحبتی داشتیم با محترم داکتر احمدشعیب شهامت،متخصص جراحی عمومی