دراین برنامه صحبتی داشتیم با محترم عبدالناصر شفیق، آگاه مسائیل سیاسی وعبد العلی کوهی، استاد دانشگاه.  

دراین برنامه صحبتی داشتیم با محترم عبدالناصر شفیق، آگاه مسائیل سیاسی وعبد العلی کوهی، استاد دانشگاه.