دراین برنامه صحبتی داشتیم با محترم داکترمظفر ایوبی، متخصص داخله عمومی  

دراین برنامه صحبتی داشتیم با محترم داکترمظفر ایوبی، متخصص داخله عمومی