تجهیزات و وسایط روسی به منظور تقویت امنیت مرزی میان تاجیکستان و افغانستان مستقر شده است. دولت روسیه دیروز وسایط زرهی و تجهیزات نظامی خود را به تاجیکستان فرستاد تا در مرز با افغانستان مستقر شود. روسیه گفته که این تدابیر به منظور تقویت امنیت مرزهای جنوبی این کشور اتخاذ شده است. پس از خروج […]

تجهیزات و وسایط روسی به منظور تقویت امنیت مرزی میان تاجیکستان و افغانستان مستقر شده است. دولت روسیه دیروز وسایط زرهی و تجهیزات نظامی خود را به تاجیکستان فرستاد تا در مرز با افغانستان مستقر شود.

روسیه گفته که این تدابیر به منظور تقویت امنیت مرزهای جنوبی این کشور اتخاذ شده است. پس از خروج نیروهای امریکایی و تصرف افغانستان توسط طالبان، مسکو در تاجیکستان تمرینات نظامی را راه اندازی کرده و پایگاه‌های نظامی خویش را تقویت کرد. روسیه از سرازیر شدن احتمالی تندروان اسلامی به کشورهای آسیای مرکزی نگران بوده و در پی ایجاد سپر دفاعی در جنوب تاجیکستان است. یوفژینی تسندیاکین،‌ جنرال روسی در یک اعلامیهٔ وزارت دفاع این کشور گفته است که علیه بی‌ثباتی در حال رشد در نزدیکی مرز جنوبی تاجیکستان و برای امنیت تاجیکستان و روسیه، مسکو با دوشنبه یکجا کار می‌کند. تاجیکستان در حدود یکهزار و سه صد و چهل و چهار کیلومتر مرز مشترک با افغانستان دارد که کوهستانی بودن آن کنترول آن را دشوار می کند.