ژان‌ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه در آستانه سفر به قطر طالبان را به دورغگویی متهم کرده است. آقای لودریان گفته که پاریس هیچگونه رابطه ‌ای با حکومت طالبان در افغانستان برقرار نخواهد کرد. او در مصاحبه با یکی از رسانه ‌های فرانسه گفت: «آنان (طالبان) از اجازه خروج شهروندان خارجی و افغان‌‌ها به طور آزادانه […]

ژان‌ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه در آستانه سفر به قطر طالبان را به دورغگویی متهم کرده است. آقای لودریان گفته که پاریس هیچگونه رابطه ‌ای با حکومت طالبان در افغانستان برقرار نخواهد کرد.

او در مصاحبه با یکی از رسانه ‌های فرانسه گفت: «آنان (طالبان) از اجازه خروج شهروندان خارجی و افغان‌‌ها به طور آزادانه و تشکیل حکومت فراگیر حرف می‌زدند، اما دورغ می‌گویند.» به گفته او، به همین دلیل، پاریس از به رسمیت شناختن یا برقراری هر نوع رابطه با این حکومت خوداری می‌کند. پیش از این روسیه، امریکا، بریتانیا و برخی کشورهای دیگر از به رسمیت شناختن طالبان خود داری کرده اند.