داکتر نذیر عبادی، متخصص داخله عمومی در مورد این‌که فشار خون چیست و دلیل فشار بلند چیست برای شما معلومات میدهد      

داکتر نذیر عبادی، متخصص داخله عمومی در مورد این‌که فشار خون چیست و دلیل فشار بلند چیست برای شما معلومات میدهد