دراین برنامه صحبتی داشتیم با محترم عبدالناصر شفیق، استاد دانشگاه و نویسنده  

دراین برنامه صحبتی داشتیم با محترم عبدالناصر شفیق، استاد دانشگاه و نویسنده