دراین برنامه صحبتی داشتیم با محترم مولوی مجیب الرحمان آخندزاده، عضو کمیسیون فرهنگی طالبان  

دراین برنامه صحبتی داشتیم با محترم مولوی مجیب الرحمان آخندزاده، عضو کمیسیون فرهنگی طالبان