بررسی چگونگی کشته‌شدگان جنگ سوریه توسط سازمان ملل متحد در یافته است که از آغاز جنگ سوریه از ماه مارچ ۲۰۱۱  تا مارچ ۲۰۲۱ در طول یک دهه ۳۵۰۰۰ فرد ملکی در این منازعه کشته شده‌اند. کمشنر عالی ملل متحد برای حقوق‌بشر مسوولیت این بررسی را به عهده داشت و یافته‌های خودرا به شورای حقوق‌بشر […]

بررسی چگونگی کشته‌شدگان جنگ سوریه توسط سازمان ملل متحد در یافته است که از آغاز جنگ سوریه از ماه مارچ ۲۰۱۱  تا مارچ ۲۰۲۱ در طول یک دهه ۳۵۰۰۰ فرد ملکی در این منازعه کشته شده‌اند.

کمشنر عالی ملل متحد برای حقوق‌بشر مسوولیت این بررسی را به عهده داشت و یافته‌های خودرا به شورای حقوق‌بشر سازمان ملل متحد ارایه کرد. دفتر کمشنر عالی ملل متحد ثبت ارقام کشته‌شدگان ملکی جنگ سوریه را در سال ۲۰۱۴ متوقف کرد. به خاطری‌که به دست‌آوردن معلومات قابل تایید سخت و خطرناک گردید. جنگ سوریه باعث به میان آمدن یکی از بزرگ‌ترین بحران مهاجرت به سطح جهان شد. ۶٫۸ میلیون نفر به خارج از سوریه عمدتا به کشورهای همسایه پناهنده شدند و ۶٫۷ میلیون دیگر در داخل سوریه بی‌جا شدند.