تعداد تلفات بیماری کووید ۱۹  در امریکا از مرز ۷۰۰۰۰ تن گذشت که این تعداد با نفوس پایتخت امریکا واشنگتن و شهر باستن برابر است. درامریکا به‌طور اوسط روزانه در حدود ۱۰۰۰۰ تن به ویروس کرونا مبتلا می‌شوند. امریکا که تقریبا ۳۳۰ میلیون نفوس دارد تلفات کرونا در آن نسبت به تمام کشورهای جهان بیشتر […]

تعداد تلفات بیماری کووید ۱۹  در امریکا از مرز ۷۰۰۰۰ تن گذشت که این تعداد با نفوس پایتخت امریکا واشنگتن و شهر باستن برابر است.

درامریکا به‌طور اوسط روزانه در حدود ۱۰۰۰۰ تن به ویروس کرونا مبتلا می‌شوند. امریکا که تقریبا ۳۳۰ میلیون نفوس دارد تلفات کرونا در آن نسبت به تمام کشورهای جهان بیشتر است. در سراسر جهان ویروس کرونا تاحال جان تقریبا ۵ میلیون تن را گرفته است.