دراین برنامه صحبتی داشتیم با محترم مولوی مجیب الرحمان، عضو کمیسیون فرهنگی امارت اسلامی ومحترمه خاطره آخندزاده، استاد علوم اسلامی    

دراین برنامه صحبتی داشتیم با محترم مولوی مجیب الرحمان، عضو کمیسیون فرهنگی امارت اسلامی ومحترمه خاطره آخندزاده، استاد علوم اسلامی