به‌دنبال نگرانی شهروندان کشور از بلند رفتن قیمت تکت‌های پرواز کابل- اسلام‌آباد، اداره هوانوردی ملکی کشور به شرکت‌های هوانوردی پاکستان و کام‌ایر هشدار داده است که قیمت تکت‌های پروازها از کابل به اسلام‌آباد را مطابق به‌معیارهای قبلی تنظیم کنند. در اعلامیه‌ای اداره‌ی هوانوردی ملکی آمده است که در صورت تخلف پروازهای این دو شرکت هوانوردی […]

به‌دنبال نگرانی شهروندان کشور از بلند رفتن قیمت تکت‌های پرواز کابل- اسلام‌آباد، اداره هوانوردی ملکی کشور به شرکت‌های هوانوردی پاکستان و کام‌ایر هشدار داده است که قیمت تکت‌های پروازها از کابل به اسلام‌آباد را مطابق به‌معیارهای قبلی تنظیم کنند.

در اعلامیه‌ای اداره‌ی هوانوردی ملکی آمده است که در صورت تخلف پروازهای این دو شرکت هوانوردی در این مسیر متوقف خواهد شد. اعلامیه افزوده است که شهروندان در صورت دیدن تخلف به طور مستند به این اداره شکایت کنند. گفته می‌شود که قیمت تکت‌‌ها پس از قدرت ‌گیری طالبان تا به بیش از یک‌ونیم هزار دالر افزایش یافته بود.