پولیس هرات از بازداشت دو تن در پیوند به تخریب میترهای برق خبر داده است. در یک خبرنامه‌ای فرماندهی پولیس هرات آمده است که این افراد با وسایل الکترونیک و ابرازآلات مربوطه میترهای برق مردم را دست‌کاری و از آنان پول اخذ می‌کردند. براساس خبرنامه‌ از نزد این افراد ابزارآلات برقی و مقدار یک لک […]

پولیس هرات از بازداشت دو تن در پیوند به تخریب میترهای برق خبر داده است.

در یک خبرنامه‌ای فرماندهی پولیس هرات آمده است که این افراد با وسایل الکترونیک و ابرازآلات مربوطه میترهای برق مردم را دست‌کاری و از آنان پول اخذ می‌کردند. براساس خبرنامه‌ از نزد این افراد ابزارآلات برقی و مقدار یک لک افغانی پول نقد به‌دست آمده است.