دراین برنامه صحبتی داشتیم با محترم داکتر احمد ظفر عزیز، متخصص اورتوپیدی و ستون فقرات.    

دراین برنامه صحبتی داشتیم با محترم داکتر احمد ظفر عزیز، متخصص اورتوپیدی و ستون فقرات.