دراین برنامه صحبتی داشتیم با محترم عبد الروف توانا، نویسنده ، عبدالناصرشفیق، استاد دانشگاه و عبدالحلیم حکیمی، استاد دانشگاه

دراین برنامه صحبتی داشتیم با محترم عبد الروف توانا، نویسنده ، عبدالناصرشفیق، استاد دانشگاه و عبدالحلیم حکیمی، استاد دانشگاه