دراین برنامه صحبتی داشتیم با محترم دکتر محمد عثمان روحانی، استاد دانشگاه و الحاج میرویس عزیزی، استاد دانشگاه و نویسنده  

دراین برنامه صحبتی داشتیم با محترم دکتر محمد عثمان روحانی، استاد دانشگاه و الحاج میرویس عزیزی، استاد دانشگاه و نویسنده