دراین برنامه صحبتی داشتیم با محترم داکتر محمد آصف آرام، متخصص داخله عمومی و فوق تخصص بیماری، سکرتر جنرال اندوکراین ولوژِی افغانستان    

دراین برنامه صحبتی داشتیم با محترم داکتر محمد آصف آرام، متخصص داخله عمومی و فوق تخصص بیماری، سکرتر جنرال اندوکراین ولوژِی افغانستان