دراین برنامه صحبتی داشتیم با محترم عبدالناصر شفیق، استاد دانشگاه

دراین برنامه صحبتی داشتیم با محترم عبدالناصر شفیق، استاد دانشگاه