مایکل‌مک‌‌کال، عضو ارشد جمهوریخواه در کمیته‌ی امور خارجی مجلس نمایندگان امریکا می‌گوید که حکومت امارت اسلامی نباید به‌رسمیت شناخته شود. وی می‌گوید که در حال حاضر به‌رسمیت شناختن امارت اسلامی هوشیارانه نیست. آقای مک‌کال در گفت‌وگو با صدای امریکا گفته است که نیروهای امارت اسلامی هنوزهم روابط خود را با گروه‌های تروریستی قطع نکرده اند. […]

مایکل‌مک‌‌کال، عضو ارشد جمهوریخواه در کمیته‌ی امور خارجی مجلس نمایندگان امریکا می‌گوید که حکومت امارت اسلامی نباید به‌رسمیت شناخته شود.

وی می‌گوید که در حال حاضر به‌رسمیت شناختن امارت اسلامی هوشیارانه نیست. آقای مک‌کال در گفت‌وگو با صدای امریکا گفته است که نیروهای امارت اسلامی هنوزهم روابط خود را با گروه‌های تروریستی قطع نکرده اند. وی افزوده‌است که: “باید بر طالبان فشار زیاد اعمال کنیم تا این گروه روابط خود را با سازمان‌های دهشت‌افگن قطع کند و از حقوق‌بشر و حقوق‌زنان دفاع کند. به‌رسمیت شناختن حکومت طالبان باید در بدل رعایت حقوق‌بشر، رعایت حقوق زنان صورت بگیرد.”

وی هم‌چنان از روند تخلیه‌ی امریکا از افغانستان نیز انتقاد می‌کند و می‌گوید که با خروج امریکا چینی‌ها پایگاه بگرام را می‌گیرند.