کابینه‌ی‌ سرپرست امارت اسلامی وزارت دفاع امارت را موظف کرده است تا از ورود افراد غیرمسوول به ولایت پنجشیر جلوگیری کند. اداره‌‌ی امور حکومت سرپرست امارت اسلامی در خبرنامه‌‌ای گفته‌است که فیصله در مورد عدم ورود افراد غیرمسوول به پنجشیر در جلسه‌‌ی دهم کابینه‌ی‌ این گروه صورت گرفته است. به نقل از خبرنامه، این تصمیم […]

کابینه‌ی‌ سرپرست امارت اسلامی وزارت دفاع امارت را موظف کرده است تا از ورود افراد غیرمسوول به ولایت پنجشیر جلوگیری کند.

اداره‌‌ی امور حکومت سرپرست امارت اسلامی در خبرنامه‌‌ای گفته‌است که فیصله در مورد عدم ورود افراد غیرمسوول به پنجشیر در جلسه‌‌ی دهم کابینه‌ی‌ این گروه صورت گرفته است. به نقل از خبرنامه، این تصمیم به‌خاطر تأمین امنیت بهتر و اطمینان از بهبود وضعیت امنیتی در پنج‌شیر گرفته شده است.