آیا استفاده از سیرم‌های ویتامینC و استفاده از ویتامین E برای جلد موثر است و آیا مواد آرایشی باید نظر به نوعیت جلد استفاده شود؟ دراین برنامه صحبتی داشتیم با محترم داکتر محمد صابر صبور متخصص جلدی و زیبایی  

آیا استفاده از سیرم‌های ویتامینC و استفاده از ویتامین E برای جلد موثر است و آیا مواد آرایشی باید نظر به نوعیت جلد استفاده شود؟

دراین برنامه صحبتی داشتیم با محترم داکتر محمد صابر صبور متخصص جلدی و زیبایی