دراین برنامه صحبتی داشتیم با محترم داکتر احمد شکیب ظهیر، فوق تخصص امراض داخله عمومی.            

دراین برنامه صحبتی داشتیم با محترم داکتر احمد شکیب ظهیر، فوق تخصص امراض داخله عمومی.