دراین برنامه صحبتی داشتیم با محترم عبدالناصرشفیق، محقق و نویسنده.  

دراین برنامه صحبتی داشتیم با محترم عبدالناصرشفیق، محقق و نویسنده.