دراین برنامه صحبتی داشتیم با محترم داکتر مجتبی دقیق، معالج امراض داخله عمومی  

دراین برنامه صحبتی داشتیم با محترم داکتر مجتبی دقیق، معالج امراض داخله عمومی