سالروز تجاوز اتحاد جماهیر شوروی وقت بر افغانستان یکبار دیگر تاکید کرده‌است که حکومت جدید افغانستان خواهان روابط قوی با جهان است و جامعه‌جهانی در چوکات اصول اسلامی و جهانی روابط خوب را با افغانستان تامین کند. اما جامعه جهانی پس از تسلط طالبان بر افغانستان بارها گفته تا زمانی که امارت اسلامی، حکومت همه‌شمول […]

سالروز تجاوز اتحاد جماهیر شوروی وقت بر افغانستان یکبار دیگر تاکید کرده‌است که حکومت جدید افغانستان خواهان روابط قوی با جهان است و جامعه‌جهانی در چوکات اصول اسلامی و جهانی روابط خوب را با افغانستان تامین کند.
اما جامعه جهانی پس از تسلط طالبان بر افغانستان بارها گفته تا زمانی که امارت اسلامی، حکومت همه‌شمول تشکیل ندهند، زنان و اقلیت ها را در آن سهیم نسازند و به حقوق همه افغان ها به شمول زنان و دختران احترام نگذارند، به رسمیت شناخته نخواهد شد.
مهمانان
سیدمحسن حسینی، رییس شورای علمای جعفری زون شمال
داوود شیراز، آگاه سیاسی
دکتر جاوید سنگدل، پروفیسور رهبریت
شمس امانی، گرداننده