کمیته‌‌ی بین‌المللی نجات در تازه ترین گزارش خود که روز 〈جمعه، ۱۷ جدی〉 منتشر شد، گفته است‌ که سیستم صحی افغانستان در معرض فروپاشی است. این کمیته گفته است که انتظار می‌‌رود بیش از ۹۰ درصد از کلینیک‌های صحی کشور تعطیل و میلیون‌ها تن از مراقبت‌های اولیه محروم شوند. در این گزارش آمده است که […]

کمیته‌‌ی بین‌المللی نجات در تازه ترین گزارش خود که روز 〈جمعه، ۱۷ جدی〉 منتشر شد، گفته است‌ که سیستم صحی افغانستان در معرض فروپاشی است.

این کمیته گفته است که انتظار می‌‌رود بیش از ۹۰ درصد از کلینیک‌های صحی کشور تعطیل و میلیون‌ها تن از مراقبت‌های اولیه محروم شوند. در این گزارش آمده است که با روی ‌کارآمدن امارت اسلامی کمک ‌کنندگان بین‌‌المللی بیشتر کمک‌های مالی غیرانسانی خود را به حالت تعلیق درآورند و میلیاردها دالر دارایی این کشور را مسدود کنند. این کمیته گفته است که بدون این بودجه‌ی بیشتر کلینیک‌های صحی تعطیل شده‌اند.