در حالی که بحران بشری بیش از نصف از نفوس افغانستان را تهدید می‌کند و سازمان ملل نیز گفته سه شنبه پیشرو برای جلب کمک به افغانستان نشستی را برگزار می‌کند، اما نگرانی ها این است تا زمانی‌که جامعه جهانی حکومت جدید را به رسمیت نشناسد، معضل افغانستان با کمک های بشری حل شدنی نیست، […]

در حالی که بحران بشری بیش از نصف از نفوس افغانستان را تهدید می‌کند و سازمان ملل نیز گفته سه شنبه پیشرو برای جلب کمک به افغانستان نشستی را برگزار می‌کند، اما نگرانی ها این است تا زمانی‌که جامعه جهانی حکومت جدید را به رسمیت نشناسد، معضل افغانستان با کمک های بشری حل شدنی نیست، چون طولانی شدن عدم رابطه میان افغانستان و جهان نتایج بدی در قبال خواهد داشت.
این نگرانی‌ها در حالی سر بالا می‌کند که به تازگی سرپرست وزارت خارجه امارت اسلامی گفته که رابطه افغانستان با بسیاری از کشورها به حالت عادی برگشته است.
مهمانان
توریالی همت، فعال سیاسی
محمد صابر صادقی، استاد دانشگاه
میرویس آشفته، مسوول دفتر مطبوعاتی حرکت ملی خط سوم
شمس امانی، گرداننده
عبدالمنیر رامین، تهیه کننده