دراین برنامه هدیه ضیایی،  صحبتی داشت با محترم داکتر احمد جاوید صدیق، متخصص جراحی اطفال

دراین برنامه هدیه ضیایی،  صحبتی داشت با محترم داکتر احمد جاوید صدیق، متخصص جراحی اطفال