حکومت سرپرست امارت طرح بودجه‌ی سال مالی جدید را در نشست کابینه‌ی تصویب کرده است. در این نشست کابینه فیصله شده است که آغاز سال مالی جدید از ماه جدی به اول ماه حمل تغییر کند. از سوی دیگر، طرح بودجه‌ی ضمیمه‌ای ماه‌های جدی، دلو، حوت سال ۱۴۰۰ بدون کدام تغییر در این نشست تصویب […]

حکومت سرپرست امارت طرح بودجه‌ی سال مالی جدید را در نشست کابینه‌ی تصویب کرده است.

در این نشست کابینه فیصله شده است که آغاز سال مالی جدید از ماه جدی به اول ماه حمل تغییر کند. از سوی دیگر، طرح بودجه‌ی ضمیمه‌ای ماه‌های جدی، دلو، حوت سال ۱۴۰۰ بدون کدام تغییر در این نشست تصویب شده است. کابینه‌ی حکومت سرپرست امارات اسلامی گفته است که برای نخستین بار بودجه‌ی کشور بدون کمک‌های خارجی، بر اساس امکانات داخلی تهیه می‌شود. در نشست کابینه‌ی حکومت سرپرست امارت هم‌چنان روی موضوعات مختلف از جمله واردات تیل و گاز نیز بحث شده و گفته شده که پس از این واردات مواد غیرمعیاری، به ‌ویژه تیل و گاز بی‌کیفیت به کشور ممنوع است.