ظاهر به نظر می‌رسد که امارت اسلامی تاکنون رضایت ایالات متحده امریکا و جامعه‌ی جهانی را در پیوند به ایجاد یک حکومت همه‌شمول به دست نیاورده است. به همین دلیل امریکا یک بار دیگر از حکومت جدید می‌خواهد که برای رسمیت یافتن از سوی جامعه‌ی جهانی، امارت اسلامی باید خواست‌های جهان به ویژه امریکا را […]

ظاهر به نظر می‌رسد که امارت اسلامی تاکنون رضایت ایالات متحده امریکا و جامعه‌ی جهانی را در پیوند به ایجاد یک حکومت همه‌شمول به دست نیاورده است.

به همین دلیل امریکا یک بار دیگر از حکومت جدید می‌خواهد که برای رسمیت یافتن از سوی جامعه‌ی جهانی، امارت اسلامی باید خواست‌های جهان به ویژه امریکا را عملی کند. این در حالی‌است که امارت اسلامی بارها تاکید کرده است که حکومت جدید تمامی معیارها را برای مشروعیت تکمیل کرده و جامعه‌ی جهانی هم باید امارت اسلامی را به‌رسمیت بشناسد. به تازگی وزارت امور خارجه‌ی امریکا یک بار دیگر تاکید کرده است که امارت اسلامی در افغانستان حکومتی را تشکیل دهد که از تمامی افغانستانی‌ها نمایندگی کند و پاسخ‌گوی نیازهای مردم افغانستان باشد. امارت اسلامی هم می‌گوید که نظام جدید در آینده‌ی نزدیک به مرحله خواهد رسید که هیچ گونه مشکلی نداشته باشد. بلال کریمی معاون سخن‌گوی امارت اسلامی گفته است که حکومت سرپرست در راستای تکمیل شدن و تقویت شدن قرار دارد و تمامی کدرها و افراد متعهد به ارزش‌های اسلامی و ملی در بست‌ها و رده‌های گوناگون گماشته خواهند شد. این در حالی‌است که شماری از کشورها به‌شمول مالیزیا گفته اند که برای به‌رسمیت شناختن امارت اسلامی عجله‌ای ندارند و این کشورها در هماهنگی با یک دیگر در باره‌ی مشروعیت حکومت جدید در افغانستان تصمیم خواهند گرفت.