به‌‌مناسبت از هفته‌ی مالیه‌دهی امارت اسلامی نشستی را در کابل برگزار کرده است. در این نشست، عبدالسلام حنفی معاون دوم رییس‌الوزرا می‌گوید که تمرکز امارت اسلامی به گرفتن مالیات به گونه‌ی شفاف جریان دارد. وی هم‌چنان افزوده است که قراردادهای که در آن فساد وجود داشت از سوی امارت اسلامی لغو شده است. در همین […]

به‌‌مناسبت از هفته‌ی مالیه‌دهی امارت اسلامی نشستی را در کابل برگزار کرده است. در این نشست، عبدالسلام حنفی معاون دوم رییس‌الوزرا می‌گوید که تمرکز امارت اسلامی به گرفتن مالیات به گونه‌ی شفاف جریان دارد.

وی هم‌چنان افزوده است که قراردادهای که در آن فساد وجود داشت از سوی امارت اسلامی لغو شده است. در همین حال خیرالله خیرخواه سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افزوده که با پول‌های کمکی کشور به پیشرفت نمی‌رسد و شهروندان باید مالیات شان را تحویل دولت دهند. در عین حال، شماری دیگری از سرپرست وزیران امارت اسلامی برای تادیه‌ی مالیات به منظور بلند بردند عایدات ملی تاکید کرده‌اند. از سویی هم نورالحق عمری رییس اتاق‌های پیشه‌وران به پرداخت مالیه به‌موقع تعهد سپرده و از امارت اسلامی خواست که زمینه‌ی رشد و توسعه تجارت‌های کوچک را فراهم کند. معاون دوم رییس‌الوزرا تاکید کرده است که اگر مالیات به‌گونه‌ی درست پرداخت شود، هم‌چون بودجه‌ی برج سه ماه اخیر، تمامی مصارف دولت از بودجه‌ی داخلی خواهد بود.