به تعلیم و تحصیل در دین مقدس اسلام سفارش‌ها و توصیه‌های زیادی صورت گرفته است. نگاه اسلام به مسئله تعلیم مرد و زن را شامل می‌گردد. حال پرسش اساسی این است که چرا نگاه‌های برخی از فقهاء و هم‌چنان رسم وسنن جوامع اسلامی نسبت به تحصیل و تعلیم مردانه است وتوجه زیادی به زنان صورت […]

به تعلیم و تحصیل در دین مقدس اسلام سفارش‌ها و توصیه‌های زیادی صورت گرفته است. نگاه اسلام به مسئله تعلیم مرد و زن را شامل می‌گردد.

حال پرسش اساسی این است که چرا نگاه‌های برخی از فقهاء و هم‌چنان رسم وسنن جوامع اسلامی نسبت به تحصیل و تعلیم مردانه است وتوجه زیادی به زنان صورت نمی‌گیرد؟ اسلام برای زنان حق تعلیم و تحصیل همسان مردان داده است ولی امارت اسلامی چرا دروازه‌های مکاتب را بر روی دختران بسته اند؟ پرسش‌های ازاین قبیل را دراین برنامه مطرح خواهیم کرد!
دراین برنامه صحبتی داشتیم با محترم محمد ناصر حقانی، عضو امارت اسلامی