دراین برنامه صحبتی داشتیم با محترمه فرح مصطفوی، دکترای روابط بین‌الملل و محترم احمد طه، حافظ قرآنکریم

دراین برنامه صحبتی داشتیم با محترمه فرح مصطفوی، دکترای روابط بین‌الملل و محترم احمد طه، حافظ قرآنکریم