در چند روز گذشته برخی چهره های حکومت پیشین به کشور برگشته اند، اما این برگشت‌ها روایت های متفاوتی در میان مردم ایجاد کرده است. فاروق وردک، چهره که از سوی سیگر ماموریتش در وزارت معارف با هزاران معلم خیالی زیر پرسش رفت. امان الله غالب، چهره که ماموریت اش در شرکت برق رسانی افغانستان […]

در چند روز گذشته برخی چهره های حکومت پیشین به کشور برگشته اند، اما این برگشت‌ها روایت های متفاوتی در میان مردم ایجاد کرده است.
فاروق وردک، چهره که از سوی سیگر ماموریتش در وزارت معارف با هزاران معلم خیالی زیر پرسش رفت.
امان الله غالب، چهره که ماموریت اش در شرکت برق رسانی افغانستان را کمیته مشترک مبارزه با فساد با وجود فساد گسترده زیر پرسش برد.
همین گونه چند چهره دیگری که حرف و روایت های زیادی در مورد شان وجود دارد.
امارت اسلامی با کمیسیون دعوت و برگشت چهره ها به دنبال چی کسانی است؟
آیا به چهرهای ملی و آنانیکه نام شان در فهرست خیانت به منافع ملی شامل نیست تماس گرفته شده ؟
پرسش مردم افغانستان این است که چرا به چهره های متخصص و آنانیکه به فساد آلوده نیستند در داخل و خارج کشور تماس گرفته نمی شود؟
مهمانان
محمد سلیم پیگیر، رییس حزب متعهد فکری افغانستان
احمد خان اندر، آگاه مسایل سیاسی
شیرآقا روحانی، استاد دانشگاه