شماری از آگاهان می گویند که یک سو در کابل بر طبل نپذیرفتن خواست های جهانی کوبیده می شود، در سوی دیگر مذاکرات فشرده در دوحه برای تعامل با جهان و به ویژه با کشورهای غربی ادامه دارد. همزمان با این، در نشست عالمان دین در کابل هم بر مشروعیت حکومت داخلی تاکید و از […]

شماری از آگاهان می گویند که یک سو در کابل بر طبل نپذیرفتن خواست های جهانی کوبیده می شود، در سوی دیگر مذاکرات فشرده در دوحه برای تعامل با جهان و به ویژه با کشورهای غربی ادامه دارد.
همزمان با این، در نشست عالمان دین در کابل هم بر مشروعیت حکومت داخلی تاکید و از جهان خواسته شده که حکومت امارت اسلامی را به رسمیت بشناسند .
مهمانان
داکتر نور احمد خالدی، تحلیل‌گر مسایل افغانستان
سید مصطفی مرتضوی، استاد دانشگاه
عبدالجبار اکبری، فعال سیاسی