رینا امیری نماینده‌ی ویژه‌ی امریکا در امور زنان افغانستان، بار دیگر از رویکرد امارت اسلامی در برابر زنان و دختران کشور انتقاد کرده است. خانم امیری تاکید کرده که روشی که امارت اسلامی در برابر زنان افغانستان در پیش گرفته، در هیچ کشور اسلامی وجود ندارد. به گفته وی، ادامه این رویکرد امارت اسلامی در […]

رینا امیری نماینده‌ی ویژه‌ی امریکا در امور زنان افغانستان، بار دیگر از رویکرد امارت اسلامی در برابر زنان و دختران کشور انتقاد کرده است.

خانم امیری تاکید کرده که روشی که امارت اسلامی در برابر زنان افغانستان در پیش گرفته، در هیچ کشور اسلامی وجود ندارد. به گفته وی، ادامه این رویکرد امارت اسلامی در برابر زنان سبب وضع تحریم‌ها به طالبان شده است. این در حالی‌است که امارت اسلامی همواره تاکید کرده که به حقوق زنان در چهارچوب شریعت اسلامی پا بند است.

در ادامه‌ی نگرانی‌ها از وضعیت زنان کشور و وضع محدودیت علیه آنان از سوی امارت اسلامی، رینا امیری نماینده‌ی ویژه‌ی امریکا در امور زنان افغانستان بار دیگر از امارت اسلامی انتقاد کرده است که در برابر زنان افغانستان روش ظالمانه در پیش گرفته اند. خانم امیری درگفت‌وگوی تازه با بی‌بی‌سی تاکید کرده است که ادامه‌ی رویکرد امارت اسلامی در برابر زنان سبب وضع تحریم‌ها بر طالبان شده است.

خانم امیر هم‌چنان می‌گوید که زنان افغانستان با تبعیض جنسیتی روبه‌رو اند وروشی که طالبان دربرابر زنان اختیار کرده‌اند درهیچ کشور اسلامی وجود ندارد.

این اظهارات درحالی مطرح می‌شود که گردهمایی اخیر عالمان دین و بزرگان قومی که ازسوی امارت اسلامی درکابل دایر شد، هیچ تصمیمی در مورد وضعیت زنان و بازگشایی مکتب‌های دختران گرفته نشد. کمیسیون حقوق‌بشر دوره جمهوریت نیز در واکنش به نشست عالمان دین در کابل گفت که امارت اسلامی در این نشست خواست‌های خود را بر مردم تحمیل کرد.

این در حالی‌است که امارت اسلامی همواره اعلام کرده که روی طرزالعملی کار می‌کند تا زمینه‌ی آموزش دختران در چوکات شریعت اسلامی فراهم شود.