هم‌زمان با ادامه‌ی محدودیت‌ها بر زنان در کشور، رییس بخش زنان سازمان ملل در افغانستان از ادامه‌ی محدویت‌ها بر زنان در افغانستان هشدار داده  و گفته که آن‌چه در افغانستان برزنان اتفاق افتاده زنگ خطر برای زنان همه کشورهای جهان است. از سویی‌هم، سخن‌گوی وزارت امور خارجه‌ ایران درواکنش به مسدود ماندن مکتب‌های دختران در […]

هم‌زمان با ادامه‌ی محدودیت‌ها بر زنان در کشور، رییس بخش زنان سازمان ملل در افغانستان از ادامه‌ی محدویت‌ها بر زنان در افغانستان هشدار داده  و گفته که آن‌چه در افغانستان برزنان اتفاق افتاده زنگ خطر برای زنان همه کشورهای جهان است.

از سویی‌هم، سخن‌گوی وزارت امور خارجه‌ ایران درواکنش به مسدود ماندن مکتب‌های دختران در کشور گفته که حقوق زنان شامل ارزش‌‌های جهان است.

از به قدرت رسیدن دوباره‌ی امارت اسلامی در کشور نزدیک به یک سال می‌گذرد؛ اما نگرانی‌های داخلی و خارجی از نقض حقوق‌بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در کشور هنوز هم ادامه دارد.

آلیسن دیویدین، رییس بخش زنان سازمان ملل در افغانستان در بیانیه‌ای گفته است که افغانستان تنها کشور جهان است که در آن دختران از رفتن به مکتب منع شده‌‌اند و زنان از کار کردن، مشارکت سیاسی و اجتماعی محروم‌اند.

خانم دیویدین از ادامه‌ی محدویت‌ها بر زنان در افغانستان هشدار داده می‌گوید آن‌چه در افغانستان برزنان اتفاق افتاده زنگ خطر برای زنان همه کشورهای جهان است.

در همین حال، ناصر کنعانی سخن‌گوی وزارت امور خارجه‌ ایران درواکنش به مسدود ماندن مکتب‌های دختران در افغانستان می‌گوید که در حوزه دینی و اسلامی بر ارزش‌‌های حقوقی و انسانی به ویژه حقوق زنان تاکید شده است.

این در حالی‌است که پس از به قدرت رسیدن دوباره امارت اسلامی در کشور همواره زنان از تامین نشدن حقوقشان از سوی امارت اسلامی شکایت دارند؛ اما امارت اسلامی گفته که به رعایت حقوق زنان در چهارچوب شریعتی اسلامی متعهد است.