با ان‌که تحصیل و تعلیم بستری برای رفاع و پیشرفت یک کشور محسوب می‌شود؛ اما وضعیت نابسامان نهادهای تحصیلی کشور نگرانی‌های را برای آینده تحصیلی دانش‌جویان به بار آورده است. در تاز‌ه‌ترین مرد عبدالعزیز محبی استاد دانشگاه با نشر مقاله‌ی در مجله دیپلومات گفته دانش‌جویان دختر و پسر در دانشگاه‌‌های افغانستان با چالش ادامه‌ی تحصیل […]

با ان‌که تحصیل و تعلیم بستری برای رفاع و پیشرفت یک کشور محسوب می‌شود؛ اما وضعیت نابسامان نهادهای تحصیلی کشور نگرانی‌های را برای آینده تحصیلی دانش‌جویان به بار آورده است.

در تاز‌ه‌ترین مرد عبدالعزیز محبی استاد دانشگاه با نشر مقاله‌ی در مجله دیپلومات گفته دانش‌جویان دختر و پسر در دانشگاه‌‌های افغانستان با چالش ادامه‌ی تحصیل مواجه اند. در این مقاله آمده که شمار زیادی از کادرهای علمی، افغانستان را ترک کردند و شمار اندکی که مانده‌‌اند معاش دریافت نمی‌‌کنند. این مقاله از وضعیت دانش‌جویان دانشگاه دولتی نگرانی کرده و آینده‌ی درازمدت آموزش و پرورش در افغانستان را تاریک توصیف کرده است.

در این مقاله گفته شده که برای کمک به دانش‌جویان افغانستانی راه‌های زیادی وجود دارد و جهان نباید چشم‌پوشی کند.

این در حالی‌است که وضع محدودیت‌ها از جمله زیاد شدن تایم درسی در یک روز، نوع پوشش دانش‌جویان، دست‌رسی نداشته دانش‌جویان به کتاب‌خانه و کم‌بود کادر عملی سبب دل‌سردی دانش‌جویان شده است، تاحدی که دانش‌جویان صنف چهارم دانشگاه کشور را ترک می‌کنند.

این نگرانی‎ها در حالی مطرح می‌شود که شماری از دانش‌جویان می‌گویند که افرایش کردیت درسی خسته کن شده روی کیفیت درس تاثیر گذاشته است. شمار دیگر از دانش‌جویان که نان‌آور خانواده هستند می‌گویند که حضور تمام روز در دانشگاه برای ان‌ها مشکل ساز شده است.

این در حالی‌است که پس از به قدرت رسیدن دوباره‌ی امارت اسلامی تغییرات زیادی در دانشگاه‌های دولتی وارد شد. مدت دانشگاه‌ها مسدود بود و پس از آن تایم‌های دختران و پسران جدا شد.