امروز هشتم ثور برابر با سی‌و‌یکمین سال‌روز پیروزی جهاد مردم افغانستان در برابر تجاوز قشون سرخ شوروی است. در این روز در سال ۱۳۷۱ جهاد ۱۴ ساله مردم افغانستان به پیروزی نشست. شماری از آگاهان سیاسی این روز نقطه‌ی عطف مبارزات آزادیخوانه دانسته می‌گویند که مبارزات آزادیخوانه همواره پیروز خواهد شد. آنان هم‌چنان می‌افزایند که […]

امروز هشتم ثور برابر با سی‌و‌یکمین سال‌روز پیروزی جهاد مردم افغانستان در برابر تجاوز قشون سرخ شوروی است.

در این روز در سال ۱۳۷۱ جهاد ۱۴ ساله مردم افغانستان به پیروزی نشست. شماری از آگاهان سیاسی این روز نقطه‌ی عطف مبارزات آزادیخوانه دانسته می‌گویند که مبارزات آزادیخوانه همواره پیروز خواهد شد. آنان هم‌چنان می‌افزایند که ایستادگی و مبارزه در برابر ظلم از درس‌های بزرگ این رویداد تاریخی است.

امروز ۸ ثور مصادف با سی‌و‌یکمین سال‌روز پیروزی جهاد و مبارزه آزادیخواهانه‌ی مردم افغانستان در برابر تجاوز قشون سرخ و رژیم‌های کمونیستی دست نشانده آن است. در این روز در سال ۱۳۷۱ خورشیدی، آخرین سنگر رژیم تحت حمایت شوروی پیشین، سقوط کرد و مجاهدان پس از ۱۴ سال مبارزه و ایستادگی به پیروزی رسیدند. شماری از استادان دانشگاه، این روز را نقطه‎ی عطف در تاریخی سیاسی کشور دانسته می‌گویند که مبارزات آزادیخوانه همواره به پیروزی خواهد رسید.

برخی از آگاهان سیاسی می‌گویند که از این رویداد می‌توان درس‌های عمیقی گرفت. آنان می‌افزایند که ایستادگی و مبارزه در برابر ظلم از درس‌های بزرگ این روز است.

گفتنی‌است که حزب دموکراتیک خلق در ۷ ثور سال ۱۳۵۷، با کودتا در برابر محمد داوود، نخستین رییس‌جمهور افغانستان به‌قدرت رسیدند و این کودتا سرآغازی برای تجاوز شوروی پیشین به افغانستان شد. سرانجام ۱۴ سال پس از آن، جهاد مردم افغانستان در برابر اتحاد جماهیر شوروی پیشین و رژیم‌های دست نشانده‌اش با دادن قربانی ملیون‌ها شهید، معلول و مهاجر، به‌پیروزی رسید.