امروز ۷ ثور برابر با ۴۵ سال‌روز کودتای خونین حزب دومکراتیک خلق افغانستان است. در این روز در سال ۱۳۵۰، نور محمد تره‌کی از رهبران ارشد کمونیستی با کودتا در برابر محمد داوود، نخستین رییس‌جمهور افغانستان به قدرت رسید. درهمین‌حال، شماری از آگاهان سیاسی این روز را سیاه‌ترین روز تاریخ سیاسی کشور می‌دانند. آنان می‌افزایند […]

امروز ۷ ثور برابر با ۴۵ سال‌روز کودتای خونین حزب دومکراتیک خلق افغانستان است.

در این روز در سال ۱۳۵۰، نور محمد تره‌کی از رهبران ارشد کمونیستی با کودتا در برابر محمد داوود، نخستین رییس‌جمهور افغانستان به قدرت رسید. درهمین‌حال، شماری از آگاهان سیاسی این روز را سیاه‌ترین روز تاریخ سیاسی کشور می‌دانند. آنان می‌افزایند که در این روز حریم عزت افغانستان شکستانده شد.

امروز(پنج‌شنبه) هفتم ثور برابر با ۴۵ سال‌روز کودتای خونین حزب دومکراتیک خلق افغانستان است. در این روز در سال ۱۳۵۷، نور محمد تره‌کی از رهبران ارشد کمونیستی با کودتا در برابر محمد داوود، نخستین رییس‌جمهور افغانستان به‌قدرت رسید. این روز در تاریخ سیاسی افغانستان گواه یک رویدادی است که پیامدهای آن هنوز بر زندگی مردم افغانستان سایه افکنده است. روزی که حکومت داوود به واسطه کودتای هواردان حزب دموکراتیک خلق سقوط کرد و یک دوره ی زمامداری ۱۴ ساله‌ی کمونیستی در کشور آغاز شد. بسیاری‌ها از کودتای ۷ ثور به‌عنوان روز سیاه در تاریخ یاد می‌کنند و باور دارند که این روز سرآغاز بد‌بختی‌ها و جنگ‌های است که هنوز هم پایان نیافته است.

در همین‌حال، شماری از آگاهان سیاسی می‌گویند که کودتای ۷ ثور باعث شد که دروازه تهاجم بیگانه‌ها به کشور باز و حریم عزت مردم افغانستان را شکستانده شود.

گفتنی‌است که کودتای ۷ ثور مقدمه‌ای برای تهاجم ارتش سرخ شوروی وقت به افغانستان شد. ارتش شوروی در تبانی با حکومت ۱۴ ساله کمونیستی باعث شهادت و آواره گی ملیون‌ها انسان بیگناه و از بین رفتن زیر ساخت‌های اقتصادی کشور شد که تبعات ویرانگر آن هنوزم گریبان گیر مردم افغانستان است.